Voorwaarden GEBBEN Travel motorreizen en trainingen

Voorwaarden GEBBEN Travel motorreizen en trainingen

Algemene voorwaarden trainingen
Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over motorrijder/deelnemer/cursist/bestuurder, hierna te noemen de cursist, wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke persoon bedoeld.

Algemene bepalingen:
1 De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig motorrijbewijs
2 Het is de cursist niet toegestaan om tijdens een training een duopassagier mee te nemen.

Aansprakelijkheid:
1 Door inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier “Rijvaardigheidstraining GEBBEN Travel” gaat de cursist akkoord met al hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.
2 Door inschrijving doet de deelnemer tevens afstand van zijn verhaalsrecht op GEBBEN Travel en / of op door GEBBEN Travel aangestelde trainer of instructeur.
3 GEBBEN Travel is niet aansprakelijk voor de fouten die zijn gemaakt door (rechts)personen, zoals eigenaren of medewerkers van hotels, restaurants en andere leveranciers of dienstverleners die door GEBBEN Travel zijn ingeschakeld bij de uitvoering of invulling van de reisovereenkomst waarvoor de cursist zich via GEBBEN Travel heeft ingeschreven.
4 GEBBEN Travel is wel bereid om haar volledige medewerking te verlenen bij het verhalen van voornoemde schade op de feitelijke veroorzaker en / of aansprakelijke leverancier of dienstverlener.
5 GEBBEN Travel heeft in haar leveringsvoorwaarden haar eigen aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste één maal het factuurbedrag van de genoten reis.

Motortraining:
1 Voor schadegevallen en ongevallen ontstaan vóór, tijdens of na een training wijst GEBBEN Travel iedere aansprakelijkheid met betrekking tot personen-, zaakschade of anderszins af.
2 De cursist zal nimmer zijn of haar instructeur aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid.
3 De cursist is verantwoordelijk voor de door hem of haar veroorzaakte schade of ongeval, voor overtredingen van wettelijke voorschriften, of ter plaatse geldende reglementen.

Kleding:
Het dragen van beschermende motorkleding, helm, handschoenen en schoeisel is verplicht.

Gezondheidsverklaring:
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist tevens in goede gezondheid te verkeren en niet onder doktersbehandeling te zijn in verband met enige ziekte, letsel of lichamelijk gebrek wat een negatieve invloed zou kunnen hebben op het motorrijden.

Betaling:
De cursist zorgt dat het verschuldigde cursusgeld uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training volledig is voldaan.

Voertuig:
1 De cursist dient ervoor te zorgen dat de motorfiets waarmee men aan de cursus deelneemt voldoet aan alle eisen zoals omschreven in de Nederlandse weg en verkeerswetgeving.
2 De cursist dient de motorfiets waarmee hij of zij aan de cursus deelneemt te verzekeren conform de eisen zoals deze in de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM) zijn vastgelegd bij een maatschappij die minimaal een aansprakelijkheidsdekking biedt tijdens de deelneming aan de door GEBBEN Travel georganiseerde trainingen en / of cursussen.

Verzekering:
1 GEBBEN Travel adviseert de cursist bij de door hem of haar verbonden verzekeringsmaatschappij te controleren of de afgesloten verzekering de openbare wegtraining afdoende dekt.
2 Indien na eventuele schade of ongeval blijkt dat de motorverzekeraar de aan de motorfiets van de cursist zelf opgelopen en / of aan derden toegebrachte schade op grond van het volgen van een training niet wenst uit te keren, dan is dat een nalatigheid van de cursist waar GEBBEN Travel nooit aansprakelijk voor is.

 

GEBBEN Travel motorreizen en –trainingen


Algemene Voorwaarden Reizen
Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over deelnemer wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke persoon bedoeld.

Algemene bepalingen:
GEBBEN Travel organiseert groepsreizen voor zowel particuliere motorrijders als voor motorfietsbedrijven die zijn aangesloten bij GEBBEN Travel .

Inschrijving:
Indien sprake is van meerdere reizigers die gezamenlijk boeken, of indien een persoon boekt (mede) namens of ten behoeve van één of meerdere anderen, wordt de reiziger die optreedt als aanmelder, respectievelijk contactpersoon, geacht volledig bevoegd en gemachtigd te zijn namens, alle tot die groep behorende reizigers te handelen en is de aanmelder hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting. Na ontvangst van uw boeking ontvangt u eenboekingsbevestiging en dient er 10% van de reissom met een minimum van € 75,- per persoon te worden aanbetaald.

Betaling:
De deelnemer zorg er voor dat het verschuldigde inschrijfgeld uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur volledig aan GEBBEN Travel is voldaan.

Annuleren:
Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de reis betaalt de deelnemer 40% van de reissom.
Bij annulering vanaf de 8e tot de 6e week voor aanvang van de reis betaalt de deelnemer 60% van de reissom.
Bij annulering vanaf de 6e tot de 4e week voor aanvang van de reis betaalt de deelnemer 80% van de reissom.
Bij annulering vanaf de 4e week tot aanvang van de reis betaalt de deelnemer de volledige reissom.

Opzegging door GEBBEN Travel:
1 GEBBEN Travel heeft het recht de uitvoering van de groepsreis te annuleren indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal deelnemers.
2 Annulering zal uiterlijk 14 dagen voor het begin van de reis schriftelijk aan de deelnemer worden meegedeeld.
3 Ingeval er sprake is van annulering wegens bovengenoemde reden, zal door GEBBEN Travel een gelijkwaardig alternatief worden aangeboden.

Aansprakelijkheid:
1 Door inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier “Motorreizen GEBBEN Travel” gaat de deelnemer akkoord met al hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.
2 Door inschrijving doet de deelnemer tevens afstand van zijn verhaalsrecht op GEBBEN Travel en / of op door GEBBEN Travel aangestelde reisbegeleider.
3 GEBBEN Travel is niet aansprakelijk voor de fouten die zijn gemaakt door (rechts)personen, zoals eigenaren of medewerkers van hotels,restaurants en andere leveranciers of dienstverleners die door GEBBEN Travel zijn ingeschakeld bij de uitvoering of invulling van de reisovereenkomst waarvoor de cursist zich via GEBBEN Travel heeft ingeschreven.
4 GEBBEN Travel is wel bereid om haar volledige medewerking te verlenen bij het verhalen van voornoemde schade op de feitelijke veroorzaker en /of aansprakelijke leverancier of dienstverlener.
5 GEBBEN Travel heeft in haar leveringsvoorwaarden haar eigen aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste één maal het factuurbedrag van de genoten reis.

Motorreis:
1 Voor schadegevallen en ongevallen ontstaan vóór, tijdens of na een reis wijst GEBBEN Travel iedere aansprakelijkheid met betrekking tot personen-, zaakschade of anderszins af.
2 De deelnemer zal nimmer zijn of haar instructeur aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid.
3 De deelnemer is verantwoordelijk voor de door hem of haar veroorzaakte schade of ongeval; voor overtredingen van wettelijke voorschriften; of ter plaatse geldende reglementen.

Voertuig:
1 De deelnemer dient ervoor te zorgen dat de motorfiets waarmee men aan de cursus deelneemt voldoet aan alle eisen zoals omschreven in het voertuigreglement.
2 De deelnemer dient de motorfiets waarmee deelnemer aan de cursus deelneemt te verzekeren conform de eisen zoals deze in de Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM) zijn vastgelegd bij een maatschappij die minimaal een aansprakelijkheidsdekking biedt tijdens de deelneming aan de door GEBBEN Travel georganiseerde trainingen en / of cursussen.

Verzekering:
1 GEBBEN Travel adviseert de cursist bij de door hem of haar verbonden verzekeringsmaatschappij te controleren of de afgesloten verzekering de openbare wegtraining afdoende dekt.
2 Indien na eventuele schade of ongeval blijkt dat de motorverzekeraar de aan de motorfiets van de cursist zelf opgelopen en / of aan derden toegebrachte schade op grond van het volgen van een training niet wenst uit te keren, dan is dat een nalatigheid van de cursist waar GEBBEN Travel nooit aansprakelijk voor is.

Rijbewijs:
De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig motorrijbewijs.

Kleding:
Het dragen van beschermende motorkleding, helm, handschoenen en schoeisel is verplicht.

Gezondheidsverklaring:
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer tevens in goede gezondheid te verkeren en niet onder doktersbehandeling te zijn in verband met enige ziekte, letsel of lichamelijk gebrek wat een negatieve invloed zou kunnen hebben op het motorrijden.