Disclaimer

Actievoorwaarden Gebben Motoren Jubileumactie : Win een Yamaha MT-07.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Gebben Motoren Jubileumactie : Win een Yamaha MT-07 (hierna te noemen: “Actie”).
 2. De Actie wordt georganiseerd door Gebben Motoren B.V., gevestigd te Industrieweg 25, 7949 AJ in Rogat (hierna te noemen: “Gebben”).
 3. De Actie vindt online plaats op www.gebbenmotoren.nl/winactie (hierna te noemen: “Site”).
 4. De Actieperiode loopt van Zaterdag 5 april 2014 00.00 uur tot en met Vrijdag 7 november 2014 23.59 uur. Na afloop van de actieperiode is deelname niet langer mogelijk en kan niet meer worden meegedongen naar de prijs (hierna: de “Prijs”).

Deelname

 1. Deelname aan deze Actie is mogelijk voor een ieder die woonachtig is in Nederland, minimaal 18 jaar is en in het bezit is van een geldig motorrijbewijs.
 2. Personeelsleden van Gebben Motoren B.V., hun familieleden en anderen die direct/indirect zijn verbonden met de Actie zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 3. Een persoon wordt deelnemer (hierna te noemen: “Deelnemer”) aan de Actie wanneer hij/zij naam, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres juist en volledig op de Site invult in de daarvoor bestemde invulvelden en onze Facebookpagina liked. Tevens dient hij/zij toestemming te geven dat Gebben Motoren en Yamaha Motor Nederland hun nieuwsbrieven mogen sturen.
 4. De deelnemer die niet de juiste volledig gevraagde gegevens opgeeft is van deelname uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens behoudt Gebben zich het recht voor om de Prijs niet uit te keren.
 5. Door deelname aan deze Actie wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
 6. Per persoon en per emailadres kan maximaal één keer worden meegedaan aan de Actie. Echter is extra deelname mogelijk als hij/zij een aankoop in 2014 heeft gedaan bij Gebben Motoren en het factuurnummer met eerste artikelnummer (kenteken in geval van motor- verkoopfactuur) of kassabonnummer met eerste artikelnummer invullen.
 7. Bij weigering van de Prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de Prijs, vervalt het recht op de Prijs bij de winnaar (hierna te noemen: “Winnaar”) en wordt de Prijs uitgekeerd aan een nieuw te kiezen Winnaar. De Prijs vervalt in ieder geval indien onvolledig of onjuist verstrekte informatie belet dat de winnaar van de prijs op de hoogte kan worden gebracht. De prijs vervalt ook als de mogelijke Winnaar niet op Zaterdag 15 november persoonlijk aanwezig is.
 8. Deelnemen aan deze Actie is kosteloos. Kosten voor de internetverbinding zijn voor rekening van de deelnemer.
 9. De Deelnemer kan zijn/haar deelname tot en met vrijdag 7 november 2014 23.59 uur nog intrekken door een email te sturen naar: administratie@gebbenmotoren.nl
 10. Gebben heeft het recht een Deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de Prijs en de Deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de Prijs te bevorderen.

Winnaar

 1. In de dagen tussen 7 november 23.59 uur en vrijdag 14 november 18.00 uur zullen de mogelijke Winnaars via hun e-mailadres bericht krijgen. Op zaterdag 15 november 2014 wordt de Winnaar op onpartijdige wijze gekozen d.m.v. een extra ronde bij Gebben Motoren. De Winnaar dient dan wel persoonlijk aanwezig te zijn bij Gebben Motoren en mag zich niet laten vertegenwoordigen door iemand anders.

Prijs

 1. De Prijs is een nieuwe Yamaha MT-07.
 2. De Prijs kan niet worden uitbetaald of ingewisseld in contanten en is niet overdraagbaar.
 3. De Prijs mag niet binnen 12 maanden na uitkering te koop worden aangeboden en moet 12 maanden op naam van de Winnaar blijven staan. Doet de Winnaar dat toch dan wordt de Prijs teruggevorderd.
 4. De uit te loven Prijs is op basis van beschikbaarheid. Op het moment dat deze onverhoopt niet beschikbaar is dan behoudt Gebben zich het recht voor om een ander, gelijkwaardig of gelijksoortig alternatief ter beschikking te stellen.
 5. Aan de getoonde beelden en beschrijvingen van de Prijs op de Site kan de Deelnemer/Winnaar op geen enkele wijze rechten ontlenen.
 6. De Winnaar dient zelf zorg te dragen voor wegenbelasting, onderhoud, verzekering, brandstof en alle overige (motor gerelateerde) kosten.
 7. Gebben behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.
 8. Gebben en de door haar ingeschakelde derden of hulppersonen, zijn in geen geval aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel veroorzaakt door of op enige wijze verband houdende met de Actie, inclusief doch niet beperkt tot Deelname aan de Actie, het onvermogen om deel te nemen, het gebruikmaken van de Prijs, en de uitslagen van de Actie.
 9. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Gebben aan het beheer van de website en de organisatie van de campagne besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door Gebben openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Gebben niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Gebben in het leven roepen. Gebben is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie. Gebben is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website. Gebben is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de Deelnemer in verband met deelname aan deze Actie maakt. De Deelnemer vrijwaart Gebben van aanspraken van derden in verband met een niet nakoming van deze algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de Deelnemer.

Kansspelbelasting

 1. Eventuele verschuldigde kansspelbelasting is voor rekening te nemen van de Winnaar.

Disclaimer

 1. Gebben is onherroepelijk gerechtigd de inzendingen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen door middel van vastlegging en/of publicatie op internet of gedrukte media. In geen geval ontstaat door dit gebruik enige aanspraak op vergoeding. Behoudens voor zover dit wettelijk is toegestaan, mag niets van deze site worden verveelvoudigd, bewerkt of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming van Gebben.
 2. Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. Gebben is niet verantwoordelijk voor eventuele technische problemen, waaronder het uitvallen van de internetverbinding, waardoor eventuele deelname niet mogelijk is.
 4. De (persoonlijke) gegevens die Gebben verkrijgt in het kader van deze Actie worden conform de relevante wet- en regelgeving behandeld. Gebben zal de (persoonlijke) gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van en communicatie rond de Actie, waaronder mede begrepen het contact opnemen met de Winnaar en toezenden van de nieuwsbrief van Gebben  en Yamaha Motor Nederland BV. Deelnemer kan een verzoek doen om inzage en/of correctie van zijn gegevens door een e-mail te zenden aan administratie@gebbenmotoren.nl
 5. Deze Actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.gebbenmotoren.nl/winactie/disclaimer en kunnen worden opgeslagen en uitgeprint.